fbpx

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần VTI trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với thông tin chi tiết như sau:
VTI Group kindly invites you to attend the Annual General Shareholders Meeting 2022 with details as follows:

 1. Thời gian họp dự kiến: Từ 15h00’ ngày 24/5/2022
  Estimated time: From 15h00’ on May 24, 2022
 1. Địa điểm: Phòng Meeting 1, Tầng 3, khách sạn Novotel, số 5 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  Location: Meeting room 1, 3rd Floor, Novotel Hotel, No.05 Duy Tan Street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay District, HaNoi.
 1. Hình thức tham dự họp: Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
  Form of attending the meeting:  Shareholder may attend the meeting in one of the following forms:
 • Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  Attend and directly vote at the meeting;
 • Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền đính kèm thông báo này);
  Authorize another person to attend and vote at the meeting (power of attorney form is attached herewith this invitation)
 • Tham dự và biểu quyết trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử, link tham dự và bỏ phiếu sẽ được gửi tới Cổ đông đăng ký trước 12h ngày 24/5/2022.
  Attend and cast votes through online meeting or cast electronic votes, meeting link will be sent to the Shareholders before 12h00’ on May 24, 2022
 • Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.
  Send votes to the meeting via post or email.
 1. Thành phần tham dự:
  Attendees:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty VTI.
Shareholders named in the list of VTI group

 1. Chương trình và tài liệu họp:
  Meeting contents and documents:

Chương trình họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ được đính kèm cùng với thông báo này.
Meeting contents and documents of the Annual General Shareholders Meeting 2022 are attached herewith this invitation.

 1. Đăng ký tham dự họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử:
  Registration for online meeting, cast electronic votes:

Cổ đông vui lòng đăng ký với Công ty trước ngày 17h ngày 22/5/2022 bằng cách gửi email đến địa chỉ [email protected] (Tiêu đề email là đăng ký họp ĐHĐCĐ trực tuyến và nêu rõ thông tin cổ đông).
To attend and cast votes through online meeting and/or cast electronic votes, please make registration for online meeting and voting by 17h00’ on May 22, 2022 via email to [email protected] (the email subject is Registration for online meeting and specifying shareholder’s information).

 1. Thông tin liên hệ:
  Contact address:

Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:
For further assistance, please contact VTI with the following address:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ – Công ty Cổ phần VTI
The Organization Committee – VTI Group

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà AC, 78 Duy Tân, Hà Nội
Address: 6F AC Building, 78 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

E-mail: [email protected]                                           Điện thoại: (84-24) 73039996
E-mail: [email protected]                                            Phone number: (84-24) 73039996